Subvencions i ajudes per a la ciutadania i empreses per implantar la TER

SUBVENCIONS I AJUTS

Bonificacions fiscals de l’Ajuntament de Viladecans 2023

Bonificacions en les ordenances fiscals d’edificació 2023

Programa d'ajudes a les actuacions de millora de l'eficiència energètica en habitatges (fons next generation)

L'objecte d'aquest programa és el finançament d'actuacions o obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges, siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

Els beneficiaris de les ajudes poden ser les persones propietàries, usufructuàries o arrendatàries d'habitatges, ja siguin persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública.

Teniu informació complerta sobre com accedir a les ajudes a la rehabilitació d’edificis i habitatges amb fons de l’UE Next Generation en l’enllaç de l’Oficina Local d’Habitatge de Viladecans.

Consorci Metropolità de l’Habitatge per a 35 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Bonificacions d’IRPF i Impost de Societat per temes de rehabilitació i eficiència energètica i renovables

IMPOST DE SOCIETATS

Pel Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energia, s’han introduït importants bonificacions en l’Impost de Societat per tenir llibertat d’amortització de les inversions fetes per les empreses en instal·lacions destinades a l’autoconsum d’energia elèctrica, així com aquelles instal·lacions per a ús tèrmic de consum propi, sempre que utilitzen energia procedent de fonts renovables i substituïen instal·lacions que utilitzen energia procedent de fonts no renovables fòssils i que siguin  posades a disposició del contribuent a partir de l’entrada en vigor del Real Decret-llei 18/2022 (20 d’octubre) i entrin en funcionament en 2023  (fins a 500.000 €).

IMPOST SOBRE LA RENTA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

La deducció per obres de rehabilitació energètica (60%) la base màxima acumulada és de 15.000 €.

Les quantitats satisfetes no deduïdes per excedir de la base màxima anual de deducció podran deduir-se, amb el mateix límit, en els quatre exercicis següents, sense que en cap cas la base acumulada de la deducció pugui excedir de 15.000 euros.

Períodes impositius en els quals s'aplica:

En principi es pot aplicar en 2021, 2022, 2023 i 2024. No obstant això, és requisit per a poder aplicar la deducció que s'hagi expedit el certificat d'eficiència energètica emès després de les obres. Aquests certificats hauran de ser expedits abans de l'1 de gener de 2025. Mes informació.

Enllaços d’interès

Informacions sobre ajudes, subvencions i finançament per energies renovables, mobilitat sostenible, rehabilitació per a la ciutadania, empreses i sector públic (àmbit català, espanyol i europeu) en la web del Institut Català d’Energia (ICAEN).

Informacions sobre ajudes, subvencions i finançament per energies renovables, mobilitat sostenible, rehabilitació per a la ciutadania, empreses i sector públic (àmbit autonòmic, espanyol i europeu) en la web del Instituto de Diversificación y Eficiencia Energética (IDAE).

Informació de convocatòries de finançament europeu per a projectes relacionats amb la transició energètica neta del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en la Web del Departament d’Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya.